SIA Baltic Wood Trade (Uzņēmums), ievērojot ētiskas, godīgas un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības pamatprincipus, tajā skaitā diskriminācijas aizliegumu, savā darbībā veido un uztur iekļaujošu darba vidi un dažādības vadību, tajā skaitā ieviešot uzņēmumā vecuma vadības politiku, pielāgojoties katra indivīda atšķirīgajai situācijai un kā galvenās vērtības definējot iekļaušanu, abpusēju cieņu un iespēju vienlīdzību.

Uzņēmums atbalsta un pozitīvi novērtē atšķirības starp cilvēkiem darbavietā un darba tirgū, pārvēršot tās par uzņēmuma izaugsmes iespējām, tajā skaitā talantu piesaistē un noturēšanā, inovāciju sekmēšanā un produktivitātes paaugstināšanā, kas ir sevišķi svarīgi mūsdienās, kad panākumu pamatā ir radošums, elastība un spēja pielāgoties dažādajām klientu vajadzībām.

Uzņēmums  savā uzņēmējdarbībā un sadarbībā ar biznesa partneriem nodrošina sociālo un vides ilgtspēju, kā arī cilvēktiesību ievērošanu atbilstoši cilvēka cieņas principam.

Veidojot un uzturot stabilu darbinieku kolektīvu ar augstu profesionālo līmeni, viņu gatavību strādāt komandā, atbildības izjūtu, radošu iniciatīvu un lojalitāti,  kā arī veidojot drošus un mūsdienīgus darba apstākļus, uzņēmums sociālās un vides ilgtspējas, cilvēktiesību un uzņēmuma stratēģisko mērķu īstenošanā un tā kopīgā darba efektivitātes celšanā realizē šādas uzņēmuma politikas pamatvērtības:

1.Uzņēmumā netiek nodarbināti bērni, kas ir jaunāki par 15 gadiem.

Personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem, uzņēmumā tiek nodarbinātas, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus, un netiek nodarbinātas bīstamā vai smagā darbā.

Bērni ir jāaizsargā no jebkura kaitīga darba, virsstundu, nakts maiņu darba un jebkura cita veida darba, kas var nelabvēlīgi ietekmēt viņu vispārējo attīstību, psihoemocionālo stāvokli, izglītību vai radīt kādu fizisku kaitējumu.

Uzņēmums aizliedz sliktākos bērnu nodarbināšanas veidus – visus darba veidus, kas ietver:

a) verdzības formas vai verdzībai līdzīgas darbības, piemēram, bērnu pārdošanu un tirdzniecību, parādu verdzību, dzimtbūšanu, piespiedu darbu, tostarp piespiedu vai obligātu bērnu vervēšanu izmantošanai bruņotos konfliktos;

b) bērna izmantošana, iegūšana vai piedāvāšana prostitūcijai, pornogrāfijas veidošanai vai pornogrāfiskai izrādīšanai;

c) bērna izmantošana, iegūšana vai piedāvāšana nelikumīgām darbībām, jo īpaši narkotiku ražošanai un tirdzniecībai, kā noteikts attiecīgajos starptautiskajos līgumos;

d) darbs, kas pēc savas būtības vai apstākļiem, kādos tas tiek veikts, var kaitēt bērnu veselībai, drošībai vai tikumībai.

2. Uzņēmumā piespiedu darbs, spaidu darbs vai nelikumīgs darbs nav pieņemams un nepastāv.

Darbiniekiem tiek nodrošināta brīvprātīga iesaiste darba procesā, netiek izteikti draudi par piespiedu vai obligātu darbu, kā arī nenotiek sodīšana.

Uzņēmums nodrošina, ka tajā netiek veikta fiziska un/vai seksuāla vardarbība, parāda atstrādāšana, algu ieturēšana, pārvietošanās ierobežojumi, pases un personu apliecinošu dokumentu paturēšana.

Darbinieki uzņēmumā darbojas brīvprātīgi, kā to paredz Darba likums, tajā skaitā brīvi uzsāk un izbeidz darba tiesiskās attiecības.

Virsstundu darbs ir brīvprātīgs un atbilstošs normatīvajos tiesību aktos noteiktajam.

3. Uzņēmums apstiprina, ka tajā cilvēku tiesību un brīvību īstenošana tiek nodrošināta bez jebkādas diskriminācijas neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, nacionālās vai sociālās izcelsmes, saistības ar kādu nacionālo minoritāti, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļa.

Darbiniekiem tiek nodrošināta iekļaujoša darba vieta, kurā viņi jūtas fiziski un emocionāli droši.

Uzņēmumā nav nekāda diskriminācija saistībā ar pieņemšanu darbā, darba samaksas apmēru, apmācībām vai paaugstinājuma piedāvāšanu, darba attiecību pārtraukšanu vai aiziešanu pensijā, vecuma, grūtniecības, ģimenes stāvokļa, slimības vai invaliditātes dēļ.

Pret katru darbinieku ir cieņpilna attieksme, nepastāvot nekādiem pāridarījumiem (pazemojumi, sodīšana ar miesas sodu vai pakļaušana fiziskiem, seksuāliem, psiholoģiskiem nodarījumiem vai verbāliem uzmākšanās mēģinājumiem).

Darba strīdu gadījumā darbinieki var brīvi iesniegt sūdzības, nebaidoties no sekām.

4. Uzņēmums ciena asociāciju un biedrošanās brīvību, un ievēro darbinieku tiesības uz koplīgumu slēgšanu.

Visiem darbiniekiem bez jebkāda izņēmuma vai atšķirības ir tiesības kļūt par arodbiedrību biedriem vai izveidot arodorganizāciju un kolektīvi apspriest noteikumus.

Darbinieku pārstāvji netiek diskriminēti un var veikt savas pārstāvības funkcijas darba vietā. Uzņēmums atbalsta biedrošanās brīvību un sarunas par darba koplīguma slēgšanu un tā noteikumu apspriešanu.

5. Uzņēmums nodrošina darba atalgojumu, kas atbilst vismaz minimālajai normatīvajos tiesību aktos noteiktajai algai, un darba laiku, tajā skaitā virsstundu laiku ievērošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

6. Uzņēmums nodrošina, ka tiek stingri ievērota personas datu aizsardzība gan darbiniekiem, gan klientiem un sadarbības partneriem.

7. Uzņēmuma prioritāte ir darbinieku veselības aizsardzība un darba drošība, ilgtermiņā nodrošinot nemainīgu darbinieku drošību, labu veselību un labklājību.

8. Uzņēmums savā saimnieciskajā darbībā orientējas uz vides un ekosistēmas saudzēšanu, samazinot savu ietekmi uz klimatu un gaisa kvalitāti, ūdens resursiem, aizsargājot sugas un biotopus.

Uzņēmuma politikas izstrādē un piemērošanā tiek ievēroti:

1. Starptautiskās Darba organizācijas:

a) Deklarācija par pamatprincipiem un tiesībām darbā;

b)Konvencijas Nr.: 1., 14., 30., 87., 98., 100., 106., 111., 122., 131., 135., 138., 154., 155., 158., 159.,  175., 182. un 183.;    

c) Ieteikumi Nr.: 90., 111., 135., 143.,146., 164., 166., 168., 190. un 191.  

2. ANO Vadošie principi uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām (UNGP);

3. ANO Bērnu tiesību konvencija;

4. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija;

5. Eiropas Padomes Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija;

6. Eiropas Padomes Ieteikums par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām;

7. Eiropas Savienības Pamattiesību harta;

8. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi;

9. Vašingtonas konvencija par tirdzniecību ar apdraudētajā m savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES);

10. Darba likums;

11. Likums „”Par sociālo drošību”.

Kontaktinformācija

Ja Jums rodas kāds jautājums vai, ja vēlaties uzsākt sadarbību, aizpildiet zemāk esošo formu un mēs sazināsimies tuvāko dienu laikā.

E-pasta adrese: veikals@balticwt.lv
Tālrunis: +371 28388352
* Nospiežot pogu nosūtīt, Jūs piekrītat personas datu apstrādes un privātuma politikas nosacījumiem.
Šo vietni aizsargā reCAPTCHA, un tiek piemērota Google konfidencialitātes politika un pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Izcila kvalitāte

Uzņēmums ir sertificēts ar ENplus® A1/A2, un atbilstoši FSC® un PEFC piegādes ķēžu standartiem, kā arī sertificēts saskaņā ar Ilgstspējīgas biomasas programmu (SBP).